Favicon Uniek Geboortezorg

Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is opgesteld ten behoeve van Uniek Geboortezorg. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd hoe Uniek Geboortezorg omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacy verklaring wordt onder meer beschreven welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Over Uniek Geboortezorg
Uniek Geboortezorg is gevestigd in de regio Almere (officiële ingeschreven adres: Edvard Munchweg 97, 1328 MK Almere) en ingeschreven (onder het inschrijfnummer 91930839) in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Voor vragen over deze privacy verklaring is Uniek Geboortezorg bereikbaar op telefoonnummer 06 10 45 18 34 of stuur een e-mail naar hallo@uniekgeboortezorg.nl.

Algemeen
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Een organisatie die met persoonsgegevens werkt hebben op grond van deze wet bepaalde plichten en degene van wie de gegevens zijn hebben bepaalde rechten. Er gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg welke onder andere vermeld staan in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacy verklaring is bedoeld om jou te informeren over jouw rechten en plichten op grond van de AVG en de WGBO.

Diverse persoonsgegevens kunnen bij Uniek Geboortezorg verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om jou medisch goed te kunnen begeleiden en voor de financiële afhandeling van de geleverde zorg.

De plichten van onze verloskundigenpraktijk
Uniek Geboortezorg is volgens de AVG wetgeving verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voorkomen, voldoet Uniek Geboortezorg als volgt:

 • Jouw gegevens worden verzameld voor specifieke doeleinden zoals voor de zorgverlening, ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting en voor doelmatig beheer en beleid.
 • Indien er persoonsgegevens van je verwerkt worden, wordt je hiervan op de hoogte gesteld. Dit kan gebeuren door jouw verloskundige, onze website of een folder.
 • De verloskundigen binnen onze praktijk zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden, dan hierboven vermeld.
 • Persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegden.
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn minimaal 15 jaar.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Uniek Geboortezorg?
Naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke gegevens van de zwangere en haar partner benodigd voor communicatie. Medische gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens, waaronder burgerservice-nummer, indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie van kosten bij de zorgverzekeraar;

NAW-Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en opvolging van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkings Onderzoek (counselingsgegevens en prenatale screening);

Klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene.

Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan variëren al naar gelang de behandelovereenkomst.

Jouw rechten als betrokkene
Jij hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om te vragen om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen te verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kunt je dit mondeling kenbaar maken aan ons. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor).

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden
De verloskundigen van Uniek Geboortezorg zijn verplicht vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. De verloskundige heeft bijvoorbeeld jouw uitdrukkelijke toestemming nodig voor verstrekking van jouw persoonsgegevens. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. De zwijgplicht van de verloskundige kan op grond van een wettelijk voorschrift doorbroken worden, alsook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld bij een overdracht naar het ziekenhuis of de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt).

Overdracht van jouw dossier
Indien je over gaat naar een andere verloskundigenpraktijk door bijvoorbeeld een verhuizing of andere reden, is het belangrijk dat jouw nieuwe verloskundige op de hoogte is van jouw medische geschiedenis en het beloop van de zwangerschap(pen) en eventueel voorgaande bevalling(en). Deze gegevens staan in jouw medische dossier. Het is gebruikelijk dat wij jouw medische dossier overdragen aan de nieuwe verloskundigenpraktijk. Wij zullen hier altijd jouw toestemming voor vragen, middels het ondertekenen van een toestemmingsformulier.

Online registratie van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden geregistreerd in het online verloskundig registratiesysteem Vrumun welke voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG. Allen door de praktijk geregistreerde verloskundigen hebben toegang tot dit systeem. Deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Registratie van NAW, geboortedatum, BSN en zorgverzekeringsnummer worden digitaal verwerkt ten behoeve van klantenbestand, controle identiteit en het indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar.

E-mailadres
E-mailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van het verwerken van je aanmelding, uitnodigen deelname enquête ten behoeve van evaluatie van de zorgverlening van Uniek Geboortezorg. Dit gebeurt zowel via beveiligde als onbeveiligde e-mail.

Medische gegevens en uitwisseling met derden zorgverleners geschiedt via beveiligde e-mail.

Delen van gezondheidstoestand met andere zorgverleners

De verwerking van gegevens over de gezondheidstoestand van de cliënt in heden en verleden, de gezondheidstoestand van het (toekomstige) kind, de onderzoeken en behandelingen die zijn uitgevoerd worden geregistreerd ten behoeve van de zorgverlening. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere zorgverleners indien dit medisch noodzakelijk is en ten behoeve van de zorg.

Zorgdomein en Zorgmail zijn de beveiligde systemen die worden gebruikt voor communicatie met andere zorgverleners.

Zorgverleners aan wie wij soms medisch noodzakelijke gegevens verstrekken betreffen o.a. gynaecologen, klinisch verloskundigen, kinderartsen, huisartsen, consultatiebureau, kraamzorg en de zorgverzekeraar i.v.m. declaraties.

Vecozo
Dit systeem wordt gebruikt om te communiceren met zorgverzekeraars.

Inschrijven en afspraak maken
Wanneer u het aanmeldformulier op www.uniekgeboortezorg.nl invult, worden de gegevens die u verstrekt uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak. Om uw inschrijving af te kunnen handelen, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens moeten verplicht worden ingevuld.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Uniek Geboortezorgen van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Uniek Geboortezorgen van u om uw inschrijving te kunnen verwerken in het medisch systeem.

Verbeteren van onze dienstverlening
Indien u daar toestemming voor heeft gegeven of gegevens heeft verstrekt ten behoeve van verbetering van onze dienstverlening, kunnen uw gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van onze dienstverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een feedbackformulier of de toestemming voor het gebruik van cookies.

Vraag of klacht
Wil je meer weten over deze privacy verklaring, bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of hoe wij omgaan met jouw medische gegevens? Wij gaan indien gewenst hier graag met jou over in gesprek.

Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen. De huidige versie van deze privacy verklaring is het laatst gewijzigd op 30 december 2023.

× Neem contact op